Інформація для клієнта

1) Ломбард НЕ ЗАЛУЧАЄ КОЛЕКТОРСЬКУ КОМПАНІЮ для врегулювання простроченої заборгованості.

2) Ломбард НЕ ВІДСТУПАЄ ПРАВО ВИМОГИ ЗА ДОГОВОРОМ про надання фінансового кредиту новому кредитору.

3) Умови, за яких Ломбард розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості.
Діяльність із врегулювання простроченої заборгованості Ломбард розпочинає не раніше 4 дня з дати (кінцевий строк дії договору), зазначеної в договорі про надання фінансового кредиту, як дата повернення фінансового Кредиту

4) Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості.

Погашення простроченої заборгованості здійснюється за рахунок примусової реалізації предмета застави, наданого Позичальником в якості забезпечення зобов’язань за договором фінансового кредиту. 

Спосіб звернення стягнення та засоби відчуження заставленого майна, в разі невиконання Позичальником зобов’язань за договором про надання фінансового кредиту — визначаються умовами договору застави та чинним законодавством.

Ломбард не повідомляє інформацію про укладення Позичальником договору фінансового кредиту, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною договору фінансового кредиту. Така заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації спадкоємцям, представникам Позичальника за довіреністю, посвідченою згідно чинного законодавства, органам державної влади у випадках передбачених законодавством.

Ломбард не взаємодіє з третіми особами (які не є стороною договору про надання фінансового кредиту)  при врегулюванні простроченої заборгованості Позичальника за договором фінансового кредиту.

5) Вимоги щодо етичної поведінки при взаємодії із споживачем при врегулюванні простроченої заборгованості  (ст. 25 Закону України від 19 березня 2021 року №1349-IX)

1. Взаємодія Ломбарду із Позичальником при врегулюванні простроченої заборгованості здійснюється виключно шляхом:

1)    безпосередньої взаємодії (телефонні переговори, особисті зустрічі).

2) надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації, у тому числі без залучення працівника Ломбарду, шляхом використання програмного забезпечення або технологій;

2. Під час першої взаємодії із Позичальником у рамках врегулювання простроченої заборгованості Ломбард повідомляє:

1) своє повне найменування, номер телефону для здійснення зв’язку та адресу (електронну або поштову) для листування;

2) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) працівника Ломбарду, який здійснює взаємодію із Позичальником.

3) правову підставу взаємодії;

4) розмір простроченої заборгованості (розмір кредиту, проценти за користування кредитом), що стягуються при невиконанні зобов’язання за договором про надання кредиту або відповідно до закону. 

3.  Ломбард здійснює обробку виключно персональних даних Позичальника, обов’язок з обробки яких покладений на Ломбард законом, а також персональних даних, що містяться у матеріалах та даних, зібраних у процесі взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості.

Ломбард не здійснює обробку персональних даних третіх осіб, у тому числі близьких осіб Позичальника, які не надали згоди на обробку їхніх даних. 

4. Ломбард дотримується вимог щодо взаємодії із Позичальником під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).

Ломбарду при врегулюванні простроченої заборгованості забороняється:

1) здійснювати дії, що зазіхають на особисту гідність, права, свободи, власність Позичальника, ставлять під загрозу його життя, здоров’я, ділову репутацію, а також використовувати погрози, шантаж, вчиняти інші незаконні (неправомірні) дії стосовно зазначених осіб;

2) вводити Позичальника в оману щодо:

а) розміру, характеру та підстав виникнення простроченої заборгованості, а також наслідків, що настануть для Позичальника у разі невиконання умов договору про надання кредиту;

б) передачі питання про погашення простроченої заборгованості на розгляд суду, можливості застосування до боржника заходів адміністративного і кримінального переслідування;

в) належності Ломбарду до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

3) з власної ініціативи взаємодіяти із Позичальником у період з 20 до 9 години, а також у вихідні, святкові і неробочі дні;

4) взаємодіяти із Позичальником більше двох разів на добу, крім випадків додаткової взаємодії за його власною ініціативою. Взаємодія за допомогою засобів зв’язку вважається такою, що відбулася, якщо в результаті такої взаємодії Позичальнику передано змістовну інформацію про розмір простроченої заборгованості (розмір кредиту, проценти за користування кредитом, розмір комісії та інших платежів, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту), порядок її погашення, розмір неустойки та інших платежів, що стягуються у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит або відповідно до закону;

5) приховувати інформацію про номер контактного телефону, з якого здійснюється дзвінок або надсилається повідомлення Позичальнику, про поштову адресу або адресу електронної пошти, з якої надсилається повідомлення, про відправника поштового або електронного повідомлення;

6) використовувати функцію (сервіс) автоматичного дозвону до Позичальника протягом більше 30 хвилин на добу;

7) використовувати на конвертах або повідомленнях, що надсилаються Позичальнику, зображення, що можуть бути сприйняті як такі, що містять погрозу, розміщувати на конвертах або повідомленнях відомості, що прямо чи опосередковано вказують на наявність заборгованості, використовувати написи «виконавчий документ», «рішення про стягнення», «повідомлення про виселення» тощо, а також найменування органів державної влади, у тому числі осіб, які здійснюють повноваження у сфері примусового виконання рішень;

8) будь-яким чином повідомляти третіх осіб (крім осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, якщо надання такої згоді передбачено договором ) про заборгованість Позичальника або здійснювати взаємодію з цими особами таким чином, щоб їм стала відома або могла стати відомою інформація про заборгованість Позичальника, крім випадків взаємодії з особою, стосовно якої Позичальник надав згоду на передачу їй інформації про наявність простроченої заборгованості, а також інших випадків, передбачених законом;

9) вимагати від Позичальника, а також його роботодавця та/або інших осіб прийняти на себе зобов’язання щодо простроченої заборгованості, якщо інше не передбачено договором про надання кредиту або законом;

10) вчиняти дії, що завдають шкоду репутації, у тому числі діловій репутації, Позичальника, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, або погрожувати вчиненням таких дій;

11) вимагати погашення заборгованості в інший спосіб, ніж передбачено договором про надання кредиту або законом;

12) за власною ініціативою будь-яким чином взаємодіяти із Позичальником або його близькими особами, якщо Позичальник письмово, шляхом надання всіх належним чином оформлених підтверджених документів, повідомив, що його інтереси при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його представник;

13) проводити особисті зустрічі із Позичальником без попереднього погодження ним таких зустрічей;

14) будь-яким чином взаємодіяти з приводу укладеного Позичальником договору про надання кредиту з особами (крім споживача, його представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя), які не надали згоди на таку взаємодію.

5.  Ломбард не покладає на Позичальника обов’язок з оплати/компенсації витрат на здійснення врегулювання простроченої заборгованості. Витрати на врегулювання простроченої заборгованості, крім оплати зобов’язань за договором про надання кредиту здійснюються виключно за рахунок коштів Ломбарду.