Примірний Договір про надання фінансового кредиту (ДФК)

ПОЗИЧАЛЬНИК (ЗАСТАВОДАВЕЦЬ)КРЕДИТОДАВЕЦЬ (ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ)
П.І.Б.[Прізвище Ім’я По-батькові позичальника] НазваПовне  товариство  «Ломбард Фармація и Ко»
РНОКПП[цифровий РНОКПП позичальника] у особі касира-експерта[Прізвище Ім’я По-батькові касиру-експерту, що надавав фінансові послуги]
Адреса:[Повна поштова адреса місця постійного проживання позичальника] місцезнаходження КРЕДИТОДАВЦЯ84301, Україна, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.КРАМАТОРСЬК, ВУЛ.ДВІРЦЕВА, Б-13
Документ, що посвідчує особу[Вид документу, серія, номер, дата видачі та назва установи, що видала документ, який засвідчує особу позичальника] місцезнаходження відокремленого підрозділу[Поштова адреса та номер контактного телефону відділення]

Далі за текстом – сторони, що уклали між собою договір про надання фінансового кредиту (далi за текстом – ДОГОВІР, або ДФК):

Сума кредиту ________ грн. ([Сума наданого кредиту прописом]). Строк  користування КРЕДИТОМ ___ діб. Строк дії ДОГОВОРУ ___ діб.

Відсоток (плата) за користування кредитом ____% за добу, що складає ___ грн. за добу. Річная відсоткова ставка ____%. Тип відсоткової ставки – фіксована.

Сторони домовились, що предмет застави страхується за рахунок та в інтересах ПОЗИЧАЛЬНИКА (ЗАСТАВОДАВЦЯ).Страхування предмета застави здійснюється на підставі договору № _______ від __ __ 20___ р., укладеного з ___________ «Страхова компанія _____________________________»

ПОЗИЧАЛЬНИК (ЗАСТАВОДАВЕЦЬ) сплачує за страхування предмету застави з розрахунку _____% за добу, що складає ____ грн. за добу.

Сума повернення кредиту _____ грн., в т.р. відсотків ___ грн, а також в т.р. плати за страхування майна _____ грн., отже – сукупна вартість за користування КРЕДИТОМ протягом строку дії ДОГОВОРУ становить _______ грн. 

Дата повернення кредиту (включно) __.__.20__р.  Кінцевий строк дії договору(включно) __.__.20___р.

Кредит у сумі ________ грн. отримав, з внутрішніми ПРАВИЛАМИ надання фінансових послуг КРЕДИТОДАВЦЕМ, обов’язками та відповідальністю ознайомлен  _______________  ([Прізвище Ім’я По-батькові позичальника]).

Предмет договору:

КРЕДИТОДАВЕЦЬ надає, а ПОЗИЧАЛЬНИК отримує фінансовій кредит грошовими коштами, надалі “КРЕДИТ”, або “ФІНАНСОВИЙ КРЕДИТ”. Забезпеченням зобов’язаннь ПОЗИЧАЛЬНИКА за договором є застава майна ПОЗИЧАЛЬНИКА згідно Договору про заставу майна до ломбарду. Кредит надається у відповідності до внутрішніх Правил наданні фінансових послуг КРЕДИТОДАВЦЕМ та вимог чинного законодавства.

Права, обов’язки та відповідальнсть сторін:

1. Цей ДОГОВІР укладається на строк не більше 30 діб з правом його дострокового повного або часткового погашення, пролонгації, після оплати відсотків за його користування. Строк користування фінансовим кредитом обчислюється від дати видачі кредиту до дати його повного погашення.

2. КРЕДИТОДАВЕЦЬ зобав’язується надати ПОЗИЧАЛЬНИКУ КРЕДИТ грошовими коштами у день укладення договору.

3. ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язується повернути КРЕДИТОДАВЦЮ суму кредиту та сплатити відсотки за користування кредитом не пізніше дати повернення кредиту, зазначенної в ДОГОВОРІ.

4. ПОЗИЧАЛЬНИК має право на часткове погашення суми кредиту згідно умов договору.

5. КРЕДИТОДАВЕЦЬ має право звернути стягнення на закладене згідно Договору Застави майно ПОЗИЧАЛЬНИКА (шляхом набуття прав власності), у випадку не виконання останнім своїх зобов’язаннь в строки та на умовах, передбаченних договором.

6. Для пролонгації договору, часткового погашення суми кредиту, викупу, ПОЗИЧАЛЬНИК має сплатити відсотки за дні користування кредитом, згідно з умовами договору.

7. У випадку порушення строку для повернення кредиту, зазначенному в договорі, позичальник сплачує додаткові відсотки за дні користування кредитом після закінчення строку його користування, зазначенному в договорі.

8. Сума відсотків за користування кредитом та додаткових відсотків нараховується КРЕДИТОДАВЦЕМ в день погашення кредиту, або продовження ДФК, або дозастави, або часткового погашення, при цьому день отримання кредиту та день його повернення вважається цілими днями, а остання дата нарахування відсотків за попередній період користування сумой кредиту є одночасно першою датою нарахування відсотків за наступний період, яку сплачує ПОЗИЧАЛЬНИК в будь якому разі при нарахуванні відсотків: продовженні, дозастави, погашення ДФК. 9. За невиконання, абе не належне виконання умов цього ДОГОВОРУ, сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в разі настання дії і обставин, які знаходяться за межами контролю сторін, які сторони не могли передбачити і запобігти, і визначаються в порядку чинного законодавтсва як форс-мажорні обставини. При цьому термін дії зобов’язаннь за цим договором відкладається на весь термін дії таких обставин. До таких обставин відносяться, наприклад: війскові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, акції громадської непокори, стихійні лиха, акти або дії органів державної влади та інше.

Підстави до пролонгації, припинення дії та розірвання договору:

10. В разі дострокового розірвання договору з боку ПОЗИЧАЛЬНИКА, ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язаний сплатити відсотки за фактичні дні користування кредитом і повернути суму кредиту.

11. ДОГОВІР припиняє дію у випадку повного виконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ своїх зобов’язаннь у відповідності до умов ДОГОВОРУ або у випадку звернення стягнення на майно ПОЗИЧАЛЬНИКА згідно Договору Застави майна та цього ДОГОВОРУ. У будь якому випадку ДОГОВІР діє до моменту фактичного задоволення грошових вимог КРЕДИТОДАВЦЯ до ПОЗИЧАЛЬНИКА у повному обсязі.

12. Продовження (пролонгація) можлива за умови сплати відсотків за дні користування КРЕДИТОМ згідно з умовами ДОГОВОРУ. Внесення змін до цього ДОГОВОРУ здійснюється сторонами шляхом укладання відповідних додакових угод до цього ДОГОВОРУ. 

13. Всі додатки, зміни, доповнення і заяви до даного ДОГОВОРУ, мають бути складені у письмовій формі і підписані уповноваженими на те представниками сторін.

14. Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути між сторонами, відносно тлумачення і (або) вживання положення цього договору, підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій і проведення письмових переговорів. Підписанням цього ДОГОВОРУ, сторони підтверджують, що його складання відповідає вільному волевиявленню сторін, кожна із сторін не знаходиться під впливом важких обставин і умови цього договору є взаємовигідними і в цілому зрозумілими для обох сторін. У випадку якщо сторони впродовж місяця не зможуть знайти згоди по спірних питаннях шляхом проведення письмових переговорів, така суперечка підлягає передачі на розгляд до суду, згідно з чинним законодавством України.

15. ДОГОВІР вважається укладеним з дня підписання сторонами. Дата укладення ДФК є приіорітетною від дати укладення будь-якої додаткової угоди. ДФК складено у двох примірниках на українській мові по одному для кожної із сторін. Всі примірники мають однакову юридичну силу.

16. Будь-які пропозиції ПОЗИЧАЛЬНИКУ про зміну істотних умов ДОГОВОРУ здійснюється протягом дії ДОГОВОРУ, шляхом направлення КРЕДИТОДАВЦЕМ ПОЗИЧАЛЬНИКУ повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення.

17. ПОЗИЧАЛЬНИКА повідомлено про включення його персональних даних до обліково-реєструючої системи КРЕДИТОДАВЦЯ – бази персональних даних, володільцем якої є КРЕДИТОДАВЕЦЬ, мету збору персональних даних, а також про права ПОЗИЧАЛЬНИКА – суб’єкта персональних даних, визначені Законом України “Про захист персональних даних”, на що ПОЗИЧАЛЬНИК дає свою згоду.

18. Цим підписом засвідчую, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України “Про фінансові послуги да державне регулювання ринків фінансових послуг”, ПОЗИЧАЛЬНИКУ надана; а також засвідчую, що примірник укладеного ДОГОВОРУ ПОЗИЧАЛЬНИКУ надано до початку надання фінансової послуги  _________________ (пiдпис ПОЗИЧАЛЬНИКА)

Підписи сторін:

ПОЗИЧАЛЬНИК ____________________КРЕДИТОДАВЕЦЬ
__________________
                                       (підпис)  [Прізвище Ім’я По-батькові]                                             (підпис) у особі директора Назарова М.Ю. М.П.                                     17.01.2020 р.